2016 – 2017: Generalforsamling

Onsdag den 5. april 2017 kl. 19.30
Den Kreative Skole, Kongensgade 111, Fredericia i lokale 2, Nord 3.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Lea Larsen blev valgt
 2. Formandens beretning ved Marie Fink-Nielsen
  Der vil blive linket til den skriftlige beretning snarest.
 3. Fremlæggelse af regnskab ved Asger Ringgaard Møller
  Regnskabet for kalenderåret 2016 viser et underskud på 24.355 kr. i forhold til 2015. Entréindtægter er faldet, især for nytårskoncerten. Honorarudgifter er steget og annonceudgifter er steget på grund af reklamering på pyloner ved indfaldsvejene. Der var ved årsskiftet en formue på 64.325 kr.
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indsendt forslag.
 5. Valg
  Knud Hansen, Jørgen Møller og Lis Busk Andersen blev genvalgt til bestyrelsen.
  Birte Reese og Lennie Østerballe blev genvalgt som suppleanter og Lea Larsen blev genvalgt som revisor.
 6. Eventuelt
  Drøftelse af hvordan man kan skabe opmærksomhed omkring foreningen f.eks. med artikler og interviews i aviserne og plakater. Der kunne være idéudveksling med andre musikforeninger.