Vedtægter for Fredericia Musikforening.

1.

Foreningens navn er Fredericia Musikforening, dens hjemsted Fredericia.

2.

Foreningens formål er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til musik ved afholdelse af koncerter m.v.

3.

Foreningen afholder hver sæson et af bestyrelsen fastsat antal arrangementer.

4.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og billetpriser. Gæster kan tilstedes adgang til koncerterne mod forhøjet billetpris.
Bestyrelsen afholder møder, når den finder det nødvendigt.
Disse indkaldes af formanden.

5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelse sker af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale aviser eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen må indgives til formanden senest 4 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 14 dages varsel, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer indsender begæring til formanden herom med motiveret forslag til dagsorden.
Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmeret.

6.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. valg af dirigent,
  2. beretning,
  3. regnskab,
  4. indkomne forslag,
  5. valg,
  6. eventuelt.

Generalforsamlingens anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen kræver, at mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed uden hensyn til fremmødte medlemmers antal.
Intet punkt under “eventuelt” kan gøres til genstand for afstemning på generalforsamlingen.

7.

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode.
Efter tur afgår halvdelen af bestyrelsen. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.
Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant.

8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Den er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af formanden.

9.

Kassereren fører de nødvendige regnskaber og forelægger disse for generalforsamlingen i revideret stand.
Revisionen foretages af to ulønnede revisorer, der vælges på den årlige generalforsamling skiftevis for to år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger hvert år en revisorsuppleant.

10.

Foreningens eventuelle opløsning skal fremsættes som forslag på ordinær generalforsamling. Vedtages opløsning, træder foreningen i likvidation efter nærmere af generalforsamlingen angivne retningslinier.
Eventuel formue kan kun anvendes i overensstemmelse med § 2.

11.

Nærværende vedtægter erstatter tidligere love og er stadfæstet ved generalforsamlingen den 27. august 1970.