2009 – 2010: Generalforsamling

Torsdag den 22. april kl. 19.30.
Kongensgade 111.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Erik Østerballe blev valgt.
    
 2. Formandens beretning
  Niels Jørn Krogh aflagde beretning.
  Foreningen har i den forløbne sæson haft større mediebevågenhed end tidligere. DR har fået ørene op for hvor ideel en kammermusiksal Tøjhuset er. To af sæsonens koncerter er blevet optaget og udsendt i P2 Koncerten. Desværre har byrådets borgerlige flertal ikke samme forståelse for husets betydning. Økonomiudvalget har sat Tøjhuset på salgslisten. En gruppe af husets brugere og potentielle brugere har indledt bestræbelser for at hindre et salg ved at byde ind med forslag til en bedre udnyttelse.
  Sæsonens koncertaktiviteter blev gennemgået samt aktiviteter i de tilknyttede foreninger Klasisk pt og Sammenslutningen af danske musikforeninger.
  Foreningen er medarrangør af en koncertrække i Tøjhuset med musik fra den danske guldalder i perioden 2. – 6. juli.
  Planerne for koncerter i koncertsæson 2010 – 2011 blev gennemgået.
    
 3. Fremlæggelse af regnskab
  Kasserer Knud Hansen fremlagde regnskabet.
  Foreningen har haft 146 medlemmer.
  Status pr. 30.03 2010 er et indestående på 48.361 kr.
    
 4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
    
 5. Valg
  Asger Ringgård Møller, Knud Hansen og Marie Fink-Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Birte Reese blev genvalgt som suppleant, Leif Eriksson som revisor og Lea Larsen som revisorsuppleant.
  Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende sådan, at Asger Ringgård Møller overtager hvervet som kasserer.
    
 6. Eventuelt
  Der var ikke punkter under eventuelt.